Dyżury dzienne

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera by otrzymywać najnowsze informacje.

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2016 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

GITD

Stronę internetową Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie możesz zobaczyć tutaj

Ogłoszenie o naborze nr 3329 z dnia 10 września 2016 r.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W GDAŃSKU

Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

poszukuje kandydatów na stanowisko:

referent. ds. egzekucji

w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku

ul. Jaśkowa Dolina 50

80-251 Gdańsk

WARUNKI PRACY

długotrwała praca przy monitorze ekranowym przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, wymuszona pozycja ciała, budynek
2-kondygnacyjny - brak wind, stanowisko pracy mieści się na I piętrze, obsługa urządzeń biurowych, na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

ZAKRES ZADAŃ

·         prowadzenie postępowań egzekucyjnych w celu skutecznego ściągnięcia należności Wojewódzkiego Inspektoratu

·         współpraca z organami egzekucyjnymi i komornikami sądowymi w zakresie postępowania egzekucyjnego

·         bezpośrednie, telefoniczne lub pisemne udzielanie informacji klientom Inspektoratu oraz pracownikom organów egzekucyjnych w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych

·         współudział w prowadzeniu okresowych analiz sald kont analitycznych i syntetycznych należności i zobowiązań budżetowych Wojewódzkiego Inspektoratu

·         terminowe realizowanie zobowiązań Inspektoratu

·         archiwizacja dokumentów Wydziału Budżetowo-Administracyjnego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

·         Wykształcenie: średnie

·         staż pracy: 1 rok w księgowości lub egzekucji

·         znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

·         znajomość ustawy o finansach publicznych, znajomość przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej

·         znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego

·         Posiadanie obywatelstwa polskiego

·         Korzystanie z pełni praw publicznych

·         Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

·         staż pracy: 6 miesięcy w administracji publicznej

·         znajomość Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR

·         prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

·         Życiorys/CV i list motywacyjny

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

·         Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

·         Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

·         Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

·         Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wzór oświadczenia

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

·         Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

·         kopia prawa jazdy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

·         Dokumenty należy złożyć do: 22 września 2016 r. - decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

·         Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku 
ul. Jaśkowa Dolina 50 
80-251 Gdańsk (pok. 20) 

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub faksem lub otrzymane po terminie lub nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Życiorys (CV), list motywacyjny i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie wraz z datą. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 2200 zł brutto (+ wysługa lat).

Należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, telefon oraz mail. Kandydaci o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do kolejnych etapów rekrutacji będą powiadamiani telefoniczne, listowanie lub e-mailowo. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 58 524 12 94. 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.