Dyżury dzienne

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera by otrzymywać najnowsze informacje.

Zakazy i okresowe ograni-
czenia ruchu pojazdów i zespołów pojazdów  o dmc powyżej 12 t na terytorium Polski w 2015 r.

 

Załącznik PDF do pobrania z tego linku

GITD

Stronę internetową Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie możesz zobaczyć tutaj

 

Wymiar etatu: 1

·         Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

80-251 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 50

Miejsce wykonywania pracy:

·         Gdańsk i teren woj. pomorskiego

·        

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

·         Prowadzenie kontroli drogowych i kontroli w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej w celu realizacji zadań Inspekcji Transportu Drogowego określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

·         Kandydat, który nie posiada egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia zostanie skierowany na kurs specjalistyczny dla służby kontroli transportu drogowego, kończący się egzaminem kwalifikacyjnym II stopnia. W okresie trwania kursu kandydat zatrudniony będzie na stanowisku aplikanta.

·         Aplikant obowiązkowo uczestniczy w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktyki realizowanych w ramach kursu specjalistycznego. Podczas zajęć praktyki aplikant bierze udział w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej.

·         Warunek zatrudnienia kandydata na stanowisku młodszego kontrolera transportu drogowego stanowi złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia, kończącego kurs specjalistyczny dla służby kontroli transportu drogowego.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca biurowa oraz praca w terenie 
- prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy. Kontrole przeprowadzane są na terenie całego województwa, w zmiennych warunkach atmosferycznych, występują zagrożenia związane z ruchem drogowym. Wyjazdy służbowe.
Aplikant jako uczestnik kursu specjalistycznego dla służby kontroli transportu drogowego, zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu kursu oraz regulaminu ośrodka, w którym organizowany jest kurs. Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktyki. W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające dużego wysiłku fizycznego. Aplikant w trakcie zajęć praktyki bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
praca przy komputerze powyżej 4h,
obsługa urządzeń biurowych,
praca w terenie,
prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych,
prowadzenie kontroli w miejscach, które mogą nie być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne 
Mnożnik kwoty bazowej na stanowisku młodszego kontrolera transportu drogowego: 1,306 Mnożnik kwoty bazowej na stanowisku aplikanta: 0,908

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

·         wykształcenie: średnie co najmniej średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym

·         pozostałe wymagania niezbędne:

·         posiadanie obywatelstwa polskiego,

·         posiadanie nienagannej opinii i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

·         prawo jazdy kat. B,

·         ukończone 25 lat (w przypadku osób kierowanych na kurs do 29 czerwca 2015 r.),

·         posiadanie wymaganego dla inspektora Inspekcji Transportu Drogowego stanu zdrowia,

·         złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia, o którym mowa w § 4 pkt 2 rozp. MTBiGM z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (Dz. U. poz. 901); osoby nieposiadające zdanego egzaminu zostaną skierowane na kurs specjalistyczny dla służby kontroli transportu drogowego,

·         znajomość: ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111);

·         znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz Konstytucji RP,

·         wymagane kompetencje: dążenie do rezultatów, myślenie analityczne, gotowość do uczenia się, prowadzenie interwencji, rzetelność i terminowość.

wymagania dodatkowe

·         prawo jazdy kat A,

·         doświadczenie w pracy w administracji publicznej minimum 1 rok.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·         życiorys i list motywacyjny

·         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - pobierz

·         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

·         kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

·         kopia świadectwa dojrzałości,

·         w przypadku złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia: kopia zaświadczenia,

·         kopia prawa jazdy,

·         oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Inne dokumenty i oświadczenia

·         kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej (dokumenty zawierające nazwę pracodawcy, informacje potwierdzające okres zatreudnienia np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje) lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu.

·         kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

23-10-2014

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
Jaśkowa Dolina 50
80-251 Gdańsk

Inne informacje:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji zostanie zamieszczona w dniu 31 października 2014 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego na stronie: http://www.pomorskie.eu/pl/bip/witd.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http://www.pomorskie.eu/pl/bip/witd.
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Osoby, które uzyskają najlepszy wynik z całego postępowania rekrutacyjnego zostaną skierowane na badania lekarskie oraz psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 58 524 12 80

 


 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku

·         Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

·         poszukuje kandydatów na stanowisko:

·         młodszy kontroler transportu drogowego

·         Oddział Wydziału Inspekcji w Słupsku

·         W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

·         Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

80-251 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 50

Miejsce wykonywania pracy:

·         Słupsk

·         i obszar województwa pomorskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

·         Prowadzenie kontroli drogowych i kontroli w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej w celu realizacji zadań Inspekcji Transportu Drogowego określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

·         Kandydat, który nie posiada egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia zostanie skierowany na kurs specjalistyczny dla służby kontroli transportu drogowego, kończący się egzaminem kwalifikacyjnym II stopnia. W okresie trwania kursu kandydat zatrudniony będzie na stanowisku aplikanta.

·         Aplikant obowiązkowo uczestniczy w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktyki realizowanych w ramach kursu specjalistycznego. Podczas zajęć praktyki aplikant bierze udział w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej.

·         Warunek zatrudnienia kandydata na stanowisku młodszego kontrolera transportu drogowego stanowi złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia, kończącego kurs specjalistyczny dla służby kontroli transportu drogowego.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca biurowa oraz praca w terenie 
- prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy. Kontrole przeprowadzane są na terenie całego województwa, w zmiennych warunkach atmosferycznych, występują zagrożenia związane z ruchem drogowym. Wyjazdy służbowe.
Aplikant jako uczestnik kursu specjalistycznego dla służby kontroli transportu drogowego, zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu kursu oraz regulaminu ośrodka, w którym organizowany jest kurs. Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktyki. W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające dużego wysiłku fizycznego. Aplikant w trakcie zajęć praktyki bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
praca przy komputerze powyżej 4h,
obsługa urządzeń biurowych,
praca w terenie,
prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych,
prowadzenie kontroli w miejscach, które mogą nie być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne 
Mnożnik kwoty bazowej na stanowisku młodszego kontrolera transportu drogowego: 1,306 Mnożnik kwoty bazowej na stanowisku aplikanta: 0,908

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

·         wykształcenie: średnie co najmniej średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym

·         pozostałe wymagania niezbędne:

·         posiadanie obywatelstwa polskiego,

·         posiadanie nienagannej opinii i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

·         prawo jazdy kat. B,

·         ukończone 25 lat (w przypadku osób kierowanych na kurs do 29 czerwca 2015 r.),

·         posiadanie wymaganego dla inspektora Inspekcji Transportu Drogowego stanu zdrowia,

·         złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia, o którym mowa w § 4 pkt 2 rozp. MTBiGM z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (Dz. U. poz. 901); osoby nieposiadające zdanego egzaminu zostaną skierowane na kurs specjalistyczny dla służby kontroli transportu drogowego,

·         znajomość: ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111);

·         znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz Konstytucji RP,

·         wymagane kompetencje: dążenie do rezultatów, myślenie analityczne, gotowość do uczenia się, prowadzenie interwencji, rzetelność i terminowość.

wymagania dodatkowe

·         prawo jazdy kat A,

·         doświadczenie w pracy w administracji publicznej minimum 1 rok.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·         życiorys i list motywacyjny

·         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - pobierz

·         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

·         kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

·         kopia świadectwa dojrzałości,

·         w przypadku złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia: kopia zaświadczenia,

·         kopia prawa jazdy,

·         oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Inne dokumenty i oświadczenia

·         kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej (dokumenty zawierające nazwę pracodawcy, informacje potwierdzające okres zatreudnienia np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje) lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu.

·         kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

23-10-2014

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
Jaśkowa Dolina 50
80-251 Gdańsk

Inne informacje:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji zostanie zamieszczona w dniu 31 października 2014 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego na stronie: http://www.pomorskie.eu/pl/bip/witd.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http://www.pomorskie.eu/pl/bip/witd.
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Osoby, które uzyskają najlepszy wynik z całego postępowania rekrutacyjnego zostaną skierowane na badania lekarskie oraz psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 58 524 12 80